Cách sử dụng hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel

VLOOKUP và HLOOKUP là hai hàm xử lí dữ liệu rất quen thuộc cho các công việc thao tác trên Excel. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về cách dùng và ứng dụng của hai hàm này nhé!

 1. Hàm VLOOKUP

VLOOKUP được biết đến hàm dùng để thực hiện tìm kiếm giá trị tương ứng nằm trên ô cột đầu tiên của bảng tham chiếu và từ đó cho ra kết quả tương ứng trong cột chỉ định:

Cú Pháp của hàm như sau:

VLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Col_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

 • Lookup_value: là giá trị đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu để có thể lấy được giá trị cần tìm.
 • Table_ array: là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, và không lấy dòng tiêu đề.
 • Col_index_Num: là số thứ tự cột chứa giá trị cần lấy của bảng tham chiếu (được tính theo thứ tự từ trái qua phải và bắt đầu phải từ 1).
 • Range_lookup: cách tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: trong đó cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp. + 1: Cột đầu tiên của bảng tham chiếu sẽ được sắp xếp theo thứ tăng dần (ngầm định).

Ví dụ, để thực hiện tìm kiếm giá trị mức thưởng của bảng tham chiếu và từ đó cho ra kết quả Học Bổng tương ứng với mức thưởng đó, bạn cần làm như sau:

Chúng ta sẽ có: =VLOOKUP(K6;$A$12:$B$14;2;0)

Chú ý rằng, công thức này đang được áp dụng cho Excel 2013 nên khoảng cách giữa những đối số là dấu ; còn đối với Excel 2007,2010 sẽ là dấu (,) nhé.

Trong đó:
 • K6: là cột Mức thưởng cần đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu
 • $A$12:$B$14 : là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu
 • 2: là cột học bổng là cột thứ 2 của bảng tham chiếu
 • 0: là cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa được sắp xếp

Kết quả nhận được lúc này sẽ là:

Xem thêm: Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel

2. Hàm HLOOKUP

HLOOKUP được biết đến là hàm giúp tìm kiếm một giá trị trên dòng đầu tiên của bảng tham chiếu và từ đó cho kết quả tương ứng trong dòng chỉ định.

Cú pháp như sau:
HLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Row_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

 • Lookup_value: là giá trị đối chiếu với dòng đầu tiên của bảng tham chiếu để có thể lấy được giá trị cần tìm.
 • Table_ array: là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, và không lấy cột tiêu đề.
 • Row_index_Num: là số thứ tự dòng chứa giá trị cần lấy của bảng tham chiếu (được tính theo thứ tự từ trên xuống dưới và bắt đầu phải từ số 1).
 • Range_lookup: là cách tìm kiếm tại bảng tham chiếu. + 0: Dòng đầu tiên của bảng tham chiếu chưa được sắp xếp. + 1: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo thứ tự tăng dần (ngầm định).

Ví dụ:

Để thực hiện tìm kiếm giá trị Mã đơn vị của bảng tham chiếu và từ đó cho ra kết quả Đơn vị tương ứng so với mức thưởng đó, bạn thực hiện như sau:

Ta có công thức: =HLOOKUP(A2:A4;$A$6:$D$7;2;1)

Trong đó:

 • A2:A4: là địa chỉ Mã đơn vị đối chiếu với dòng đầu tiên trong bảng tham chiếu
 • $A$6:$D$7: là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu (chú ý không lấy tiêu đề nhé)
 • 2: là dòng đơn vị là dòng thứ 2 của bảng tham chiếu
 • 1: là dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo thứ tự tăng dần (ngầm định)

Kết quả nhận sẽ là:

Hi vọng bài viết về cách sử dụng hàm vlookup và hlookup trên đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về cách dùng, chúc các bạn thực hiện thành công!

Xem thêm: Cách sử dụng hàm định dạng số trong Excel

Đánh giá

Tin tức liên quan

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *